Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan van MECAN, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met MECAN is overeengekomen.
 2. MECAN aanvaardt eventuele Algemene Voorwaarden van afnemer alleen dan na uitdrukkelijke schriftelijke afspraak met de afnemer.
 3. De enkele toezending van documentatie verplicht MECAN niet tot levering c.q acceptatie van de order.

 

Aanbiedingen

Artikel 2

 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een periode van 30 dagen gestand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Iedere aanbieding leidt eerst dan tot een overeenkomst, wanneer deze na aanvaarding door de afnemer niet schriftelijk door MECAN wordt herroepen. Een herroeping zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

 1. Alle bij aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeuring mogelijk opgegeven. Ze zijn voor MECAN slechts bindend indien dit nadrukkelijk bevestigd.

 

Overeenkomsten

Artikel 3

 1. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat MECAN de order uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging of het bindend aanbod wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigen, alsmede mondelinge toezeggingen gedaan door MECAN en/of diens personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien MECAN deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.
 3. Voor levering c.q. werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdracht bevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zaken dit gestelde is de administratie van MECAN beslissend, behoudens schriftelijke tegenbewijs.
 4. Elke overeenkomst wordt door MECAN aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer uitsluitend ter beoordeling van MECAN-voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. MECAN is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

Prijzen

Artikel 4

 1. Bij uitgifte van een nieuwe prijslijst verliezen eerdere gedane prijsaanbiedingen hun geldigheid.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:

-gebaseerd op de tijden de offerte respectievelijk orderdatum

Geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidskosten,

vrachten en assurantiepremies en andere kosten.

-exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld, in geval deze afzonderlijk worden gespecifieerd;

-vermeld in Nederlandse valuta, onder voorbehoud van koers- wijzingen, welke worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van de afleveringen meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op aanbiedingsdatum, welke op 100 word gesteld.

 1. Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt als prijs voor de bestelde goederen de prijs die vermeld is in onze ten tijde geldende prijslijst en/of catalogus.
 2. Eventuele montage- of installatie- werkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, indien niet anders vooraf is overeengekomen.

 

Levering en levertijd

Artikel 5

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland Franco huis/bedrijf van de afnemer of een door deze aangegeven andere bestemmingsplaats.
 2. De afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekortkomingen of beschadigingen te (laten) controleren.

De afnemer dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen direct schriftelijk aan MECAN te melden, bij gebreke waarvan MECAN gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

 1. Levering van order binnen Nederland kleiner dan €70,- berekend. Bij wederverkoop geldt voor orders onder de €250,- kan MECAN belasten met een gewichtstoeslag.
 2. MECAN is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deel-leveranties) welke MECAN afzonderlijk kan factureren. De afnemer is dan verplicht te betalen volgens artikel 10 van deze voorwaarden.
 3. Op de afnemer rust een afnameplicht. Wanneer de goederen na de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken kan MECAN overgaan tot (onderhands) verkoop. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor de rekening van de afnemer, onverminderd onze rechten.
 4. MECAN is te alle tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Wenst de afnemer een andere wijze van transport, dan komen de extra kosten voor zijn rekening.

 

Garantie/Service

Artikel 6

 1. Met in achtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde garanties garandeert MECAN de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking. De garantie geldt voor nieuwe producten voor een periode van 12 maanden na levering, inclusief de zichtperiode. Garantie voor de door MECAN elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en de zover de oorspronkelijke fabrikant deze verstrekt.
 2. Gebreken aan goederen welke onder garantie vallen worden uitsluitende ter beoordeling van MECAN, hetzij hersteld dan wel door nieuwe vervangen, indien de gebreken naar oordeel van MECAN/Fabrikant te wijzen zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering, waardoor deze voor de afnemer onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
 3. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen Franco aan MECAN te worden toegezonden. Indien de leverancier buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te verrichten,, is MECAN gerechtigd de reis- en verblijf- kosten aan afnemer in rekening te brengen, alsmede de eventuele (bijzondere) transportkosten en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf MECAN (Service afdeling)

En wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend in geval een afzonderlijk servicecontract is afgesloten, kunnen garantiewerkzaamheden buiten normale werktijden worden uitgevoerd.

 1. Alle garantiebepalingen vervallen, indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op een andere wijze onoordeelkundig behandel/gebruikt en/of gebruikt voor andere doeleinden dan de daaraan gegeven bestemming.
 2. De garantiebepalingen gelden niet voor gebruiksartikelen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 7

 1. Behoudens door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van MECAN, is MECAN niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.
 2. Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheid adviseurs is de aansprakelijkheid van MECAN ten allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde, exclusief BTW, van het geleverde product.

Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere in directe of gevolgschade van welke aard dan ook is uitgesloten. Voor het overige vrijwaart de afnemer MECAN uitdrukkelijk en volledig.

 

Reclames

Artikel 8

 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde voorwaarden, dienen alle reclames binnen 8 dagen na levering schriftelijk of per e-mail bij MECAN te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten. Voor reclames op facturen geldt 8 dagen na factuurdatum.
 2. De afnemer dient het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen beschikking van de afnemer staan.
 3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking dient de afnemer bij aflevering direct op de factuur en/of vervoersdocument te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van MECAN ius in dit verband beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.
 4. Indien door MECAN verkeerde en/of gebrekkige goederen worden geleverd, kan men deze -mits deugdelijk en in de originele verpakking verpakt- aan on terugzenden. De kosten van dergelijke zending zijn voor rekening van MECAN.

De koper dient de reden van retourzending schriftelijk te vermelden. MECAN zal er zorg voor dragen dat zo spoedig mogelijk alsnog de correcte goederen worden geleverd.

Retourzendingen worden uitsluitende teruggenomen binnen 8 dagen na levering.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9

 1. MECAN behoudt zich de eigendom voor van alle door MECAN afgeleverde zaken, totdat de openstaande factuur geheel is voldaan.
 2. Het is de afnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf of activiteiten aan derde, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de eigendomsrechten van MECAN te verkopen en of te bewaren.
 3. Ter zake van de (bij)geleverde software, randapparatuur, technische gegevens, schakel- en of wekschema’s gebruiks- en bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle essentiële documentatie geldt dat de afnemer deze alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en op geen enkele wijze en aan wie dan ook zal doorleveren c.q. verkopen.

 

Betaling

Artikel 10

 1. Betaling dient netto contant bij aflevering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven back- of giro- rekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien automatische incasso van toepassing is geldt een betalingskorting van 1%. De bank/giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve betalingsdatum aangemerkt.
 2. Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is zonder dat het verschuldigde bedrag voldaan is, is MECAN gerechtigd om de geleverde goederen terug te vorderen overeenkomstig het hier voor bepaalde artikel 9.

 

Rente en kosten

Artikel 11

 1. Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1.5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de afnemer te stellen op tenminste 15% (met een minimum van €125,-) van het met inbegrip van vernoemde rente door de afnemer verschuldigd bedrag.
 2. Indien de gerechtelijke inning nodig blijkt, is de afnemer ook de daaraan verbonden kosten, inclusief kosten van rechtsbijstand van MECAN, volledig aan MECAN verschuldigd.

 

Overmacht

Artikel 12

 1. MECAN  is niet gehouden tot nakoming van enig verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien de overmacht situatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is MECAN gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende   mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van MECAN op betaling door afnemer voor reeds door MECAN verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor MECAN tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot - brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van MECAN of in dat van toeleveranciers, problemen met  de elektriciteitsvoorziening, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van MECAN en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van MECAN kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt.

 

Toepassing

Artikel 13

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen afnemer en MECAN ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland of Brabant.
 3. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

 

Slotbepalingen

Artikel 14

 1. MECAN is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien MECAN niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling dat wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
 2. Indien en voor zover één of meer bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe     bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst
 3. MECAN is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. MECAN verzamelt en verwerkt informatie betreffende de producten, afnemer en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van afnemer (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met afnemer en de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens worden door MECAN strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt  voor bovengenoemde doeleinden conform de privacyverklaring van MECAN. Afnemer stemt er voorts mee in dat MECAN persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. afnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van MECAN aangeven dat de gegevens van de afnemer uit de bestanden van MECAN dienen te worden verwijderd.
 5. Indien verscheidene (rechts)personen zich als afnemer hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens MECAN aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 6. MECAN behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen.
 7. Het is afnemer zonder Schriftelijke toestemming van MECAN niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van de producten van MECAN te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor afnemer en/of voor derden.
 8. Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplicht partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent  de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »