Cascades

Mecan kan vanaf heden cascade producten leveren. Deze kunnen binnen enkele dagen bij u in huis zijn. Het enige wat u moet doen is via de cascade aanvraag het product aan te vragen. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn.  Welke producten hiervoor in aanmerking komen kunt u hieronder lezen:

Bij dieren waarvoor de dierenarts de verantwoording heft en om onaanvaardbaar lijden van deze dieren te voorkomen bij een aandoening waarvoor in Nederland geen diergeneesmiddel in de handel is gebracht, heft een dierenarts de mogelijkheid om de dieren te behandelen met een diergeneesmiddel welke blijkens de handelsvergunning is bestemd voor toepassing bij andere diersoorten, of bestemd voor een andere aandoening bij dezelfde diersoort.

Mocht hierboven bedoeld diergeneesmiddel niet beschikbaar of toepasbaar zijn, dan kan gebruik gemaakt worden van een in Nederland toegelaten geneesmiddel of een beschikbaar diergeneesmiddel met een handelsvergunning in een andere EER-lidstaat voor toepassing bij dezelfde diersoort, of bij een andere diersoort voor dezelfde aandoening.

Mochten de hierboven bedoelde (dier)geneesmiddelen ook niet beschikbaar zijn, dan heeft de dierenarts de mogelijkheid een diergeneesmiddel zelf of door een apotheker te (laten) bereiden ( magistrale bereiding/ ex tempore).

Dierenarts:

 • Kan een hierboven bedoeld in Nederland toegelaten geneesmiddel of in een andere EER lidstaat toegelaten diergeneesmiddel betrekken via een daartoe vergunde groothandel in diergeneesmiddelen in Nederland of in een andere EER- lidstaat.
 • Is verantwoordelijk voor een juiste etikettering naar de gebruiker.
 • Mag geen reclame maken voor diergeneesmiddelen ingevolge de cascade.
 • Dient in zijn administratie o.a. de diergeneeskundige motivering voor de toediening van het diergeneesmiddel vast te leggen.
 • Dient in het geval van het afleveren, of toepassen van een diergeneesmiddel via de cascade bij voedselproducerende dieren, een administratie te voeren die de gegevens bevat conform de artikelen 9A2- 9A4 van de Regeling diergeneesmiddelen.*

 

Groothandel:

 • Dient middels een sluitende administratie te kunnen aantonen dat de verkoop in een bepaalde periode en de aanwezige voorraad in verhouding staan tot bestellingen van dierenartsen.
 • Mag geen reclame maken voor diergeneesmiddelen ingevolge de cascade.
 • Dient te kunnen verantwoorden welke (dier)geneesmiddelen in dit kader zijn besteld, of zijn afgeleverd op verzoek van een dierenarts.

 

 

* Artikelen 9A2- 9A4 van de Regeling diergeneesmiddelen

 

Artikel 9a.2. Administratie cascade bij toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd

 • Een dierenarts houdt bij toepassing van een diergeneesmiddel bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd overeenkomstig artikel 8A.2 van het besluit, gedurende vijf jaar in een administratie de volgende gegevens bij:
  • de datum waarop de dieren werden onderzocht;
  • naam en adres van de houder van de dieren;
  • het aantal behandelde dieren;
  • de diagnose;
  • de diergeneeskundige motivering voor de toediening van het diergeneesmiddel;
  • de voorgeschreven diergeneesmiddelen;
  • de toegediende dosering;
  • de duur van de behandeling;
  • de vastgestelde wachttermijn.
 • Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op diervoeders met medicinale werking.
 • De administratie en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie worden gedurende vijf jaar bewaard.

 

ARTIKEL 9A.3. AANTEKENING DOOR DE DIERENARTS IN ADMINISTRATIE HOUDER VAN DIEREN

 • Onverminderd de artikelen 5.16, 5.19 en 9A.2 tekent de dierenarts en, in voorkomend geval, een andere persoon als bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, onderdeel c, van het besluit bij toepassing van een diergeneesmiddel als bedoeld in de artikelen 2.13 en 4.12 in de administratie van de houder van dieren aan:
  • de datum van de behandeling met diergeneesmiddelen voor zover door de dierenarts uitgevoerd;
  • benaming en, in voorkomend geval, nummer van het diergeneesmiddel;
  • de identificatie van de behandelde dieren;
  • de in acht te nemen wachttermijn.
 • Indien het diergeneesmiddel, bedoeld in het eerste lid een stof bevat als bedoeld in bijlage II bijRichtlijn 96/22/EG, waarvan toepassing is toegestaan op grond van artikel 4 van die richtlijn, tekent de dierenarts, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, in de administratie, bedoeld in het eerste lid, tevens aan:
  • het doel van de behandeling;
  • de wijze van toediening van het diergeneesmiddel.
 • De administratie en de bescheiden die verband houden met de aantekeningen in de administratie worden gedurende vijf jaar bewaard.

 

ARTIKEL 9A.4. INFORMATIE VAN DE DIERENARTS AAN DE HOUDER VAN DIEREN

De dierenarts informeert de houder van dieren:

 • voorafgaand aan de toepassing van een diergeneesmiddel als bedoeld in deartikelen 8A.1 en 8A.2 van besluit over de toepassing van middelen in afwijking van de in de vergunning voor het in de handel brengen vermelde toepassing of over de ex tempore bereiding en toepassing van een diergeneesmiddel en over de mogelijk daaraan verbonden risico’s.
 • onverminderdartikelen 5.169A.2 en 9A.3, bij aflevering of bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen als bedoeld in de artikelen 2.13en 4.12, schriftelijk, indien de diergeneesmiddelen bestemd zijn voor dieren, die gehouden worden voor de productie van levensmiddelen over:
  • naam en hoeveelheid van het afgeleverde diergeneesmiddel, en
  • de in acht te nemen wachttermijn.

 

Cascade Aanvraag Klik hier!

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »